ВИЗНИ РЕЖИМ
 

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана
Напомена: За носиоца путног листа у транзиту неопходна је виза

 

РЕЖИМ УЛАСКА ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19                                                                                                                     

Држављани Србије могу да уђу у Бугарску. Неопходан је негативан PCR тест, не старији од 72 сата.

Од обавезе поседовања негативног PCR теста изузети су: 1) држављани Србије који транзитирају, без задржавања; 2) погранични радници; 3) возачи аутобуса, ангажовани на међународном превозу путника; 4) возачи теретних возила, ангажовани на међународном превозу робе и терета; 5) посаде пловила; 6) посаде ваздухоплова, ангажоване на летовима до и са бугарских јавних аеродрома и лица која технички опслужују ваздухоплове; 7) ученици и студенти који живе у Србији и свакодневно или најмање једном недељно путују у Бугарску ради школовања, као и ученици и студенти који живе у Бугарској и свакодневно или најмање једном недељено путују у Србију ради школовања.

Држављани Србије, који у Бугарској имају регулисан боравак, а на уласку у земљу немају негативан PCR тест, подлежу обавези карантина у кућним условима у трајању од 10 дана. Карантин се може прекинути ако се у року од 24 сата по повратку у Бугарску уради тест, и исти буде негативан.

Српски држављани могу из Србије ући у Бугарску само преко граничних прелаза Калотина и Вршка Чука. Ово ограничење се не односи на лица која су ослобођена од обавезе поседовања негативног PCR теста.

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ                                                                          

Држављани Р. Србије у Бугарску, као чланицу ЕУ, могу ући са путном исправом, која је издата у последњих десет година и која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање земље.

Носиоцима биометријских пасоша Р. Србије није потребна виза за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци. Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа Р. Србије које је издао МУП Р. Србије - Координациона управа, као ни носиоце путног листа у транзиту.

Бугарска не дозвољава улазак на своју територију држављанима трећих држава, за које је једна или више држава чланица Шенгена увела забрану уласка, а они, који тренутно бораве на њеној територији, а за које се установи да имају изречену ову меру, биће удаљени из земље.

Приликом уласка у земљу, надлежни органи могу тражити доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Бугарској. Довољним средствима сматра се износ од 50 евра по дану боравка (доказ је готовина у наведеном износу, извод са банковног рачуна, путнички чекови, кредитне картице, потврда о плаћеном смештају), плус додатних 200 евра, ако се путује аутомобилом.   

Приликом уласка или изласка из земље, новчана средства у вредности до 10.000 хиљада евра (или одговарајуће вредности у другој валути), у готовини или другим инструментима плаћања, не треба писмено пријављивати царинским органима. Међутим, износ од 10.000 евра или више обавезно се пријављује царинским органима, попуњавањем Декларације о новчаним средствима, која се предаје службенику на царинском пункту кроз који лице улази или излази са територије Бугарске. У том случају, пролази се кроз тзв. „црвени коридор“. За лица млађа од 16 година, пријављивање врши пунолетно лице, које путује са њим.

Приликом преласка бугарске државне границе, пријављује се и накит израђен од племенитих метала и/или драгог камења, преко одређене количине. 

Посебни прописи важе ако се из Бугарске износи 20.000 лева или више (или одговарајућа вредност у другој валути).

 

Без плаћања царине и пореза, путник из треће земље (земље ван ЕУ) може у Бугарску унети робу за личне или породичне потребе или за поклон, и то: 1) путник који прелази копнену границу - у вредности до 300 евра (или у одговарајућој вредности у бугарским левима); 2) путник који прелази ваздушну или морску границу - у вредности до 430 евра (или у одговарајућој вредности у бугарским левима).

Без плаћања царине и пореза, сваки путник старији од 17 година, поред горе наведене робе, може унети и одређене количине:

  • дуванских производа: а) путници који прелазе ваздушну границу - 200 цигарета или 50 цигара или 100 цигарилоса или 250 грама дувана за пушење; б) путници који прелазе копнену и водену границу - 40 цигарета или 10 цигара или 20 цигарилоса или 50 грама дувана за пушење. Путник може унети било који од дуванских производа, али њихова укупна количина не сме прећи дозвољени лимит (нпр. путник који прелази ваздушну границу може унети 50 цигарилоса и 25 цигара).
  • алкохола и алкохолних пића: 1 литар алкохола и алкохолних пића јачих од 22% или 2 литра алкохола и алкохолних пића са мање од 22% алкохола и још 4 литра непенушавог вина и 16 литара пива. Било која комбинација алкохола и алкохолних пића по путнику, с изузетком непенушавих вина и пива, не сме прелазити дозвољени лимит (нпр. путник може унети пола литра алкохола јачег од 22% и 1 литар алкохола слабијег од 22%).

Кућни љубимци (пси, мачке), који се уносе у Бугарску у некомерцијалне сврхе, морају бити трајно обележени у складу са прописом којим се уређује обележавање животиња („чиповани“) и морају имати свој пасош, који попуњава и издаје овлашћени ветеринар, и у који су уписани подаци о вакцинацији и ревакцинацији.

Такса за вожњу бугарским путевима (путарина) плаћа се куповином електронске вињете. Препорука је да се е-вињета купи одмах по преласку границе, на продајном месту које је смештено непосредно после царинске рампе, са леве стране, и које је увек у функцији.

Неправилности у раду царинске службе могу се пријавити тзв. Сервис деск-у, на један од следећих начина: 1) као регистровани корисник, на https://servicedesk.customs.bg; 2) путем и-мејла, на адресу: ServiceDesk@customs.bg и 3) путем телефона: 02/98 59 4980.

 

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ                                                                                                        

БилатералниСпоразум о социјалнојсигурностинепокривасветрошковездравственезаштите. ПремаСпоразуму, лицекојетуристичкиборави у Бугарској и имаоверенуздравственукњижицу у Србији, остварујесамоправонахитнумедицинскупомоћ, којузахтевањеговостање, какобисеотклониланепосреднаопасностпоживот и здравље.

Акоседогодидавам у Бугарскојбудепотребнахитнамедицинскапомоћ, а преполасканапутнистеприбавилипотврдунаобрасцу СРБ/БГ 111 (Потврда о правунадавање у натуризавремепривременогборавка у Бугарској), можетеодздравственеустановезатражитидаонато, у прописанојпроцедури, учинипрекосвогфонда (НЗОК) илијеупутитинаАмбасаду, радипружањапотребнихинформација. Потврдуиздајенадлежнафилијала РФЗО, премаместупребивалиштаосигураника у Србији. Препорукаједасе, радихитности, комуникацијаизмеђудвафондаодвијапутем и-мејла, а дасеоригиналидокументацијенакнаднодоставепоштом.

С обзиромда, премабугарскимпрописима, трошковипотрошногматеријала (каоштосупротезе, импланти, разнапомагала и друго, којинајчешћенастајуприликомхируршкеинтервенције) падајунатеретпацијента, бугарскеболницеинсистирајудаимпацијентоветрошкове (којимогубитиврловисоки) платиунапред. Имајући и видуда, засада, непостојиправниосновдаРепубличкифондзаздравственоосигурање (РФЗО) рефундираоветрошковепоповратку у Србију, препорукаједасе, преполасканапут, уплатипутноздравственоосигурање.

 

Препорукаје, такође, дасехитнапомоћпозовепрекоброја 112 и дасезатражидавасупуте у болницу, којаје у систему НЗОК, каконебистеплаћалитрошковехитнемедицинскепомоћи.

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ                                                                                                        

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА –Српски држављани, који у Србији немају оверену здравствену књижицу, плаћају пружене медицинске услуге по ценама одређеним у ценовнику здравствене установе. Као најбоље здравствене установе издвајају се Универзитетска вишепрофилна болница за активно лечење и хитну медицину (УМБАЛСМ) „Н.И.Пирогов“, булевар „Тотлебен" 21, 1606 Софија, тел. централа: 02 9154 411, 02 952 11 61; хитна помоћ: 02 915 42 13,‎ www.pirogov.eu, и Војномедицинска академија, улица „Св. ГеоргиСофийски" 3, 1606 Софија, тел: 02 922 60 00, www.vma.bg

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – У Бугарској не постоје озбиљне претње по безбедност посетилаца, али се треба пазити од могућих крађа. Када су у питању возила, препорука је да се остављају на паркинзима који се надгледају (посебно оним опремљеним видео надзором), као и да се обавезно закључавају.

Грађанима се посебно саветује да ни у ком случају у возилима не остављају торбе са личним исправама, мобилним телефонима, електронским уређајима, драгоценостима и новцем, као ни друге ствари веће вредности (ни у пртљажнику, ни на седишту возила, посебно не на паркингу испред Џамба (Jumbo) на путу од Софије до границе), односно да их увек носе са собом и да их посебно пазе.

Крађу обавезно пријавити најближој полицијској станици и тражити издавање потврде (уверења) о пријављеној крађи. Уколико приликом крађе држављанин Србије остане и без путне исправе, Амбасада ће моћи да му изда путни лист за повратак у Србију само ако презентује ово уверење.   

С обзиром да у полицијским станицама често немају овлашћеног преводиоца за српски језик, прихватају и да лице које пријављује крађу ангажује бугарског држављанина, који говори српски. Такође, ако покрадени грађанин влада енглеским језиком, може од полиције тражити да ангажује преводиоца за енглески. 

Иако је на 98 посто бугарске територије повишена сеизмичка активност, за сада нису забележене озбиљније последице земљотреса, највероватније због поштовања прописаних норми у градњи зграда.

ТРАНСПОРТ –Међународни аеродроми су у Софији, Пловдиву, Бургасу и Варни. Морске луке: Варна и Бургас. Луке на Дунаву: Русе, Лом, Видин, Силистра и др. Железничке линије повезују туристичка места на Црном мору са главним градом, као и сва већа насељена места у земљи.

Ауто-путеви у земљи повезују Софију са Црним морем, као и са границом са Турском, Грчком и Србијом. Неки од њих су завршени у потпуности (А1 и А4), док су други изграђени у већој мери (А2, А3 и А6) или су тек на почетку (А5): А1 - аутомагистралаТракија (део Коридора 8), од Софије до Бургаса; А2 - аутомагистралаХемус, од Софије до Варне; А3 - аутомагистрала Струма, од Софије до граничног прелаза Кулата (са Грчком); А4 - аутомагистрала Марица, спаја АМ Тракија (саобраћајни чвор Оризово) са граничним прелазом КапитанАндреево (са Турском); А5 - аутомагистралаЧерно море, од Варне до Бургаса; А6 - аутомагистрала Европа, од Софије до граничног прелаза Калотина. 

Саобраћајна правила, као и путни сигнали, у Бугарској су усклађени са европским стандардима, па је тако разговор мобилним телефоном дозвољен само уз hands-free систем и обавезно је, по закону, возити са упаљеним светлима.

 

Током боравка посебну пажњу треба обратити на поштовање саобраћајних прописа, јер се за кршење неких од њих, осим новчане казне, изриче и мера привременог одузимања возачке дозволе у трајању од једног месеца, односно привременог искључења возила из саобраћаја (у истом трајању), а што у пракси има за последицу одузимање саобраћајне дозволе.

Према бугарским прописима, забрањено је управљање моторним возилом под дејством алкохола у крви у концентрацији изнад 0,5 промила и/или после употребе наркотичких средстава или њихових аналога.

Посебно треба водити рачуна да управљање моторним возилом под дејством алкохола у крви у концентрацији до 1.2 промила представља прекршај, а преко 1.2 промила - кривично дело. На бугарским путевима врши се редовна контрола возача на присуство алкохола и наркотичких средстава.

За Бугарску није потребна зелена карта, нити међународна возачка дозвола. За управљање моторним возилом неопходна је возачка и саобраћајна дозвола. Током привременог боравка наших држављана у Бугарској, признаје се возачка дозвола Р. Србије на новом обрасцу. Држављани Р. Србије који имају регулисан боравак у Р. Бугарској могу да замене српску возачку дозволу за бугарску, без полагања испита.

У Бугарској важе следећа ограничења брзине за путничка возила (категорија Б): 50 км/ч у насељеним местима; 90 км/ч ван насељеног места, 140 км/ч на ауто-путу и 120 км/ч на тзв. брзом путу.

Електронска вињета (више информација на интернет страници: www.bgtoll.bg) може се купити преко интернета, путем мобилне апликације, преко самоуслужног терминала или на каси у трговинским објектима и на бензинским пумпама, као и у обласним управама Агенције за путну инфраструктуру. Вожња без купљене е-вињете представља прекршај, који се санкционише у складу са бугарским прописима (плаћа се компензаторна такса и новчана казна). Контрола се врши очитавањем регистарских таблица возила, посредством око 300 камера постављених дуж путева, као и мобилних камера у око 105 аутомобила. На изласку из земље, царински  органи обавезно врше проверу да ли је за возило које напушта земљу била плаћена путарина куповином е-вињете. 

ОСТАЛО –Локална валута у бугарској је лев (БГН). Да би се избегле могуће преваре, новац мењати само на за то овлашћеним местима, најбоље у мењачницама или банкама, које дају повољнији курс од хотела.

У хотелима, ресторанима, хипермаркетима, већим продавницама и бензинским пумпама примају се кредитне картице Visa, MasterCard, American Express и DinersClub, док се у мањим продавницама углавном плаћа у готовини. 

Путници који путују у Бугарску требало би да обрате пажњу на временску разлику од једног часа (+ 1 час) у Бугарској. Позивни број је 00 359 (+359 ), а интернет домен „bg“.

Јединствени број за све хитне случајеве (полиција, хитна помоћ, ватрогасци) јесте 112.

Пријава боравишта странца врши се писмено у служби за административну контролу странаца или у полицијској станици на чијој територији је адреса објекта у коме је странац смештен. Обавезу пријављивања боравишта странца има физичко или правно лице које је странцу пружило услугу смештаја, у року од три дана од почетка пружања услуге, као и хотели, сваког дана до 06,00 часова.

Контакт подаци бугарске граничне полиције и царинске службе:

1) Главна дирекция "Гранична полиция", 1202 София, бул. „МарияЛуиза“ 46, тел: 02 983  1865; факс: 02 988 58 67 (од 08:30-17:30) и 02 982 53 90  (од 17:30-08:30); e-mail: nsgp@mvr.bg; интернет страница: https://www.mvr.bg/gdgp.

2) Агенция "Митници", 1202 София, ул."Георги С. Раковски" 47, e-mail: nsgp@mvr.bg, интернет страница: www.customs.bg; тел. централе: 02/9859 1.

Више информација може се добити на сајту Туристичког портала Бугарске, http://www.bulgariatravel.org

 

Контакти                                                                                                                                                    

Приликом боравка у Републици Бугарској, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити Амбасади Републике Србије у Софији, путем следећег телефона: +359 2 946 16 33 (35) и електронске адресе: konz.sofia@mfa.rs