Одељење за визну политику (визни центар)

Одељење за визну политику (визни центар) обавља послове који се односе на:

 • Праћење и анализу односа Републике Србије са Европском унијом и другим државама у области визних режима; прати законодавство и прописе Европске уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума у области визне политике и визног режима у циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;
 • у оквиру јединственог визног система, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, води евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;
 • врши контролу законитости и усмерава рад ДКП у области визне политике Републике Србије;
 • обавља послове који се односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора у области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;
 • прикупља и обрађује податке и сачињава аналитичке материјале у вези са питањима из своје надлежности; прати и усмерава рад ДКП из свог делокруга; припрема материјале за међународне односно међудржавне сусрете и посете; учествује у стручној и аналитичкој обради материјала које МСП доставља Народној скупштини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и надлежним органима државне управе.

У Одељењу за визну политику (визном центру) образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за визну политику обавља послове који се односе на:

 • праћење и анализирање проблематике односа са Европском Унијом и другим државама у области визних режима; праћење законодавства и прописа Европске Уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума у области визне политике и визног режима у циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;
 • обављање послове који се односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора у области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;
 • сачињавање аналитичких материјала у вези са питањима из надлежности Визног центра;
 • припрему материјала за међународне односно међудржавне сусрете и посете;
 • стручну и аналитичку обраду материјала које МСП доставља Народној скупштини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и другим државним органима.

2. Група за одобравање виза обавља послове који се односе на:

 • Одобравање виза у сарадњи са Министарством унутрашњих послова;
 • вођење евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;
 • контролу законитости и усмерава рад ДКП у области визне политике Републике Србије.