Савет Европе

Савет Европе http://www.coe.int/ је међународна организација европских земаља чије је седиште у Палати Европе у Стразбуру. Оснивачки акт СЕ је Статут Савета Европе, потписан у Лондону, 5. маја 1949. године. СЕ има 47 држава чланица (једина европска држава која није чланица СЕ је Белорусија) и 5 држава које имају статус посматрача (Канада, Света Столица, Јапан, Мексико, САД) и Израел који има статус посматрача само у Парламентарној скупштини СЕ.

Све државе чланице СЕ потписале су Европску конвенцију о људским правима, споразум чији је циљ заштита људских права, демократије и владавине права. Европски суд за људска права надгледа примену Конвенције у државама чланицама. СЕ ради у блиском партнерству са Европском унијом и сарађује са Уједињеним нацијама, Организацијом за европску безбедност и сарадњу, као и са многим земљама партнерима широм света.

Oсновни циљеви Савета Европе су заштита људских права, унапређење демократије и владавине права. Бројни реформски процеси у нашој земљи одвијају се у сарадњи и уз помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе, спровођењу реформи у правосуђу и другим областима у којима је СЕ, на основу свог мандата, активан.

Република Србија је чланица Савета Европе од 3. априла 2003. године. Република Србија има Сталну мисију при Савету Европе у Стразбуру http://www.coe-strasbourg.mfa.gov.rs/ .

Приликом пријема у СЕ, Р. Србија је прихватила низ обавеза које се односе на усклађивање унутрашњег правног поретка са стандардима СЕ у домену људских права, демократије и владавине права. Сарадња Републике Србије са Саветом Европе посебно је значајна у контексту наших европских интеграција, имајући у виду да активности СЕ почивају и на тзв. Копенхашким критеријумима - у погледу стабилности институција, владавине права, људских права и поштовања и заштите националних мањина.

Р. Србија је чланица тринаест парцијалних споразума Савета Европе, који представљају факултативни облик окупљања држава које посебан интерес исказују за одређену област активности СЕ: Група земаља за борбу против корупције - ГРЕКО, Европска фармакопеја, Банка за развој СЕ, Европски потпорни фонд за копродукцију и дистрибуцију креативних кинематографских и аудио-визуелних радова - EURIMAGES, Европска комисија за демократију путем права - Венецијанска комисија, Проширени парцијални споразум о спорту, Центар Север-југ, Европски и медитерански споразум о катастрофама (ЕУР-ОПА), Европски центар за модерне језике, Група за борбу против злоупотребе и незаконитог промета наркотика Савета Европе (Помпиду група), Омладинска карта, Путеви културе, Опсерваторија за предавање историје у Европи.

Комитет министара СЕ је највише одлучујуће тело Савета Европе. Седнице Комитета министара се по правилу одржавају једном годишње на министарском нивоу. Земље чланице председавају Комитетом министара СЕ по шест месеци према алфабетном редоследу. Србија је била председавајући КМСЕ у 2007. години (мај-новембар).

Делегацију Србије у Парламентарној скупштини Савета Европе https://pace.coe.int/en/  чине седам чланова и седам заменика, који су посланици у Народној скупштини Републике Србије.

Конгрес локалних и регионалних органа власти Савета Европе https://www.coe.int/en/web/congress/home окупља представнике локалних и регионалних органа власти. Улога Конгреса је промовисање локалне и регионалне демократије, унапређење управљања на локалном и регионалном нивоу и јачање локалних органа власти. Посебну пажњу Конгрес придаје примени принципа из Европске повеље о локалној самоуправи. Делегацију Р. Србије у КЛРВЕ чини седам чланова и седам заменика.

Европски суд за људска права https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home је међународни суд који примењује Европску конвенцију о људским правима решавајући индивидуалне или представке држава о повредама права из Конвенције. Пресуде Европског суда за људска права су обавезујуће за државе. Судија Европског суда за људска права из Србије је проф. др Бранко Лубарда.

Комесар за људска права СЕ https://www.coe.int/en/web/commissioner је независан орган СЕ који израђује периодичне извештаје о стању људских права у државама чланица СЕ.

Р. Србија остварује интензивну сарадњу са Банком за развој СЕ https://coebank.org/en/. Значајне су активности које се спроводе у посебном Фонду Банке за миграције и избеглице, као и активности у реализацији Регионалног програма стамбене изградње за збрињавање избеглица (РХП).

Сарадња са Саветом Европе се одвија и преко Канцеларије СЕ у Београду https://www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/coe-office-in-belgrade , отворенe 16. марта 2001. године, која ради у сарадњи са Владом Републике Србије и другим надлежним институцијама, посебно се ангажујући на реформама у области правосуђа, подршке функционисању парламента и локалне самоуправе, унапређењу система високог образовања, јачању капацитета у борби против тежих видова криминалитета и другим областима.