Оставинска питања

Оставине у иностранству

Једна од конзуларних функција је заштита наследних права и интереса држављана Р. Србије на територији државе пријема, а у складу са законима и прописима те државе (чл.5 Бечке конвенције о конзуларним односима). Конзул поступа у складу са цитираним чланом Бечке конвенције уколико је оставилац држављанин Р. Србије, односно уколико је наследник држављанин Р. Србије који не живи у земљи у којој се заоставштина налази.

Уколико држављанин Р. Србије има релавантна сазнања о имовини иза смрти свог сродника у иностранству, може да се обратити Министарству спољних послова за проверу постојања оставштине. У писаном захтеву, који се подноси у слободној форми, мора да се наведу подаци о преминулом лицу, сроднички однос са истим, релевантни подаци који упућују на постајање заоставштине у иностранству, као и контакт подаци. Уколико се током поступка провере утврди постојање заоставштине, подносилац захтева се обавештава о условима заступања надлежног дипломатско-конзуларног представништва и потребној документацији која мора да садржи следеће:

- одговарајући изводи из матичних књига којима се потврђује сродничка веза са оставиоцем/оставиљом, односно доказује свој правни интерес за подношење захтева;
- сви релевантни подаци о преминулом лицу (датум и место смрти, адреса боравка у иностранству, назив фирме у којој је преминуло лице било запослено, брачни статус и друго);
- сва сазнања са расположивим доказима о покретној/непокретној имовини преминулог лица у иностранству (некретнине, рачуни у банци, животно осигурање);
- информацију да ли је преминуло лице евентуално оставило тестамент;
- решење о наслеђивању којим је расправљена имовина преминулог лица у Србији (ако постоји);
- потписано и оверено пуномоћје за поступајуће дипломатско-конзуларно представништво Р. Србије (образац пуномоћја са детаљним упутствима о овери се подносиоцу захтева доставља од стране Министарства спољних полсова);
- доказ о уплати админстративне таксе.

Дипломатско-конзуларна представништва немају правни капацитет заступања странке у смислу пружања адвокатских услуга пред иностраним судовима и да је, уколико то налажу околности и прописи земље пријема, у неким случајевима неопходно ангажовати локалног адвоката. Ангажовање адвоката се врши посредством дипломатско-конзуларног представништва уз претходну сагласност странке. Трошкови ангажовања адвоката падају на терет оставине, односно наследника.

Додатне информације у вези са остваривањем и заштитом наследних права у иностранству се могу добити контактирањем Министарства спољних послова (Одељење за конзуларне послове, Група за оставине у иностранству) на следећи телефонски број: (011) 306 8328, сваки радни дан од 9,00 до 15,00 часова.

Оставински поступци у Србији

Када се оставински поступак води пред надлежним органом у Р. Србији, наследник који живи у иностранству може у најближем дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије дати наследну изјаву или оверити пуномоћје за давање наследне изјаве. Више информација о томе можете наћи овде.