Ostavinska pitanja

Ostavine u inostranstvu

Jedna od konzularnih funkcija je zaštita naslednih prava i interesa državljana R. Srbije na teritoriji države prijema, a u skladu sa zakonima i propisima te države (čl.5 Bečke konvencije o konzularnim odnosima). Konzul postupa u skladu sa citiranim članom Bečke konvencije ukoliko je ostavilac državljanin R. Srbije, odnosno ukoliko je naslednik državljanin R. Srbije koji ne živi u zemlji u kojoj se zaostavština nalazi.

Ukoliko državljanin R. Srbije ima relavantna saznanja o imovini iza smrti svog srodnika u inostranstvu, može da se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova za proveru postojanja ostavštine. U pisanom zahtevu, koji se podnosi u slobodnoj formi, mora da se navedu podaci o preminulom licu, srodnički odnos sa istim, relevantni podaci koji upućuju na postajanje zaostavštine u inostranstvu, kao i kontakt podaci. Ukoliko se tokom postupka provere utvrdi postojanje zaostavštine, podnosilac zahteva se obaveštava o uslovima zastupanja nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva i potrebnoj dokumentaciji koja mora da sadrži sledeće:

- odgovarajući izvodi iz matičnih knjiga kojima se potvrđuje srodnička veza sa ostaviocem/ostaviljom, odnosno dokazuje svoj pravni interes za podnošenje zahteva;
- svi relevantni podaci o preminulom licu (datum i mesto smrti, adresa boravka u inostranstvu, naziv firme u kojoj je preminulo lice bilo zaposleno, bračni status i drugo);
- sva saznanja sa raspoloživim dokazima o pokretnoj/nepokretnoj imovini preminulog lica u inostranstvu (nekretnine, računi u banci, životno osiguranje);
- informaciju da li je preminulo lice eventualno ostavilo testament;
- rešenje o nasleđivanju kojim je raspravljena imovina preminulog lica u Srbiji (ako postoji);
- potpisano i overeno punomoćje za postupajuće diplomatsko-konzularno predstavništvo R. Srbije (obrazac punomoćja sa detaljnim uputstvima o overi se podnosiocu zahteva dostavlja od strane Ministarstva spoljnih polsova);
- dokaz o uplati adminstrativne takse.

Diplomatsko-konzularna predstavništva nemaju pravni kapacitet zastupanja stranke u smislu pružanja advokatskih usluga pred inostranim sudovima i da je, ukoliko to nalažu okolnosti i propisi zemlje prijema, u nekim slučajevima neophodno angažovati lokalnog advokata. Angažovanje advokata se vrši posredstvom diplomatsko-konzularnog predstavništva uz prethodnu saglasnost stranke. Troškovi angažovanja advokata padaju na teret ostavine, odnosno naslednika.

Dodatne informacije u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom naslednih prava u inostranstvu se mogu dobiti kontaktiranjem Ministarstva spoljnih poslova (Odeljenje za konzularne poslove, Grupa za ostavine u inostranstvu) na sledeći telefonski broj: (011) 306 8328, svaki radni dan od 9,00 do 15,00 časova.

Ostavinski postupci u Srbiji

Kada se ostavinski postupak vodi pred nadležnim organom u R. Srbiji, naslednik koji živi u inostranstvu može u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije dati naslednu izjavu ili overiti punomoćje za davanje nasledne izjave. Više informacija o tome možete naći ovde.