Diplomatska akademija

Diplomatska akademija obavlja poslove koji se odnose na:

 • programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja iz područja važnih za obavljanje spoljnih poslova;

 • stručno osposobljavanje pripravnika;

 • stalno profesionalno usavršavanje diplomata i drugih zaposlenih u Ministarstvu, kao i u drugim organima državne uprave i institucijama javnog sektora u vezi sa posebnim ciljevima i prirodom obrazovanja u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa;

 • polaganje diplomatsko-konzularnog i posebnih stručnih ispita u skladu sa članom 46. Zakona o spoljnim poslovima;

 • organizaciju nastavno-naučnih aktivnosti, informativnih i obrazovnih seminara, simpozijuma, tribina, konsultativnih sastanaka, predavanja, promocija, međunarodnih skupova i drugih studijskih programa;

 • međunarodnu saradnju sa akademijama, institutima i fondacijama stranih zemalja;

 • usavršavanje i ispite za proveru znanja zaposlenih iz oblasti stranih jezika i informatike;

 • povremene provera stručnih znanja, znanja stranih jezika i veština diplomata, kao i drugih zaposlenih u Ministarstvu, u cilju utvrđivanja njihove stručnosti i sposobnosti za bavljenje poslovima radnog mesta na koje su raspoređeni u skladu sa članom 42. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima;

 • poseban program priprema, stručnog usavršavanja i osposobljavanja diplomata za rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u skladu sa članom 35. stav 5. Zakona o spoljnim poslovima;

 • upućivanje kandidata na međunarodne seminare, kurseve, poslediplomske studije, praksu i sl. koje organizuju ministarstva spoljnih poslova, diplomatske akademije, instituti, univerziteti i sl.;

 • organizaciju sastanaka Saveta diplomatske akademije, kao počasnog tela zaduženog za predlaganje programa Diplomatske akademije;

 • druge poslove iz oblati stručnog usavršavanja i osposobljavanja.