Nadležnost

Ministarstvo spoljnih poslova je nadležno za koordinaciju spoljnopolitičkih i drugih međunarodnih aktivnosti koje u okviru utvrđene nadležnosti sprovode državni organi.

Državni organi u obavljanju spoljnih poslova sarađuju sa Ministarstvom blagovremenim izveštavanjem o planiranim i sprovedenim aktivnostima.

Komunikacija državnih organa sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija odvija se posredstvom Ministarstva ili u saradnji sa Ministarstvom, kada je to u skladu sa međunarodnim ugovorima i diplomatskom praksom.

Odnosi državnih organa sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima odvijaju se preko Ministarstva.

Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti obavlja sledeće poslove:

1) predstavlja, uz predsednika Republike, Republiku Srbiju u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama, međunarodnim sudovima i drugim međunarodnim institucijama, kao i sa njihovim predstavništvima u Republici Srbiji;
2) štiti interese Republike Srbije, njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu;
3) predlaže Vladi spoljnu politiku koju ona utvrđuje;
4) predlaže Vladi uspostavljanje i prekid diplomatskih odnosa sa drugim državama;
5) predlaže Vladi učlanjenje, odnosno učešće Republike Srbije u međunarodnim organizacijama i integracijama, kao i u drugim oblicima međunarodne saradnje;
6) predlaže Vladi ambasadore, generalne i počasne konzule Republike Srbije u inostranstvu;
7) učestvuje u poslovima u vezi sa akreditacijom zvaničnih predstavnika država i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji;
8) organizuje zvanične posete na državnom i diplomatskom nivou;
9) učestvuje u pripremama za učešće predstavnika Republike Srbije na međunarodnim pregovorima i konferencijama;
10) analizira međunarodni položaj Republike Srbije i bilateralne odnose sa drugim državama;
11) analizira spoljnopolitičke aspekte odbrane i nacionalne bezbednosti;
12) analizira i predviđa razvoj regionalnih i globalnih pojava, naročito u oblasti spoljne politike, bezbednosti, međunarodnog javnog i privatnog prava, ekonomije, ekologije, prosvete i kulture i stanja ljudskih prava, koja su od značaja za ostvarivanje međunarodnih odnosa Republike Srbije;
13) prikuplja i analizira informacije stranih medija koje se odnose na Republiku Srbiju;
14) priprema nacrte zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti spoljnih poslova, daje mišljenje o nacrtima zakona i drugih propisa u vezi sa spoljnim poslovima za koje su nadležni drugi organi državne uprave, a koji su od interesa za međunarodni položaj Republike Srbije;
15) priprema pravna mišljenja o pitanjima iz međunarodnog prava za potrebe predsednika Republike, Vlade i drugih državnih organa
16) predlaže Vladi strategiju razvoja spoljnih poslova i druge mere kojima se oblikuje spoljna politika Vlade; priprema dokumentaciju, informacije i analize iz oblasti spoljne politike;
17) u saradnji sa nadležnim državnim organima pokreće postupak i koordinira vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora, učestvuje u postupku njihovog potvrđivanja i prati njihovu primenu; čuva originale svih međunarodnih ugovora, zajedničkih saopštenja i deklaracija Republike Srbije i njenih međunarodno-pravnih prethodnika;
18) informiše vlade drugih država i međunarodnu javnost, kao i iseljenike, lica srpskog porekla i državljane Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije i, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, radi na promociji političkih stavova Vlade radi jačanja ugleda Republike Srbije u međunarodnim odnosima;
19) u saradnji sa Ministarstvom za dijasporu, unapređuje poštovanje ljudskih i manjinskih prava iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu;
20) u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, sprovodi glasanje državljana Republike Srbije koji imaju prebivalište ili boravište u inostranstvu za vreme izbora i referenduma na republičkom nivou;
21) u saradnji sa drugim organima državne uprave, obavlja poslove razgraničenja sa susednim državama, izrađuje i čuva dokumentaciju o državnoj granici;
22) prikuplja i čuva dokumentaciju o spoljnoj politici Republike Srbije, podstiče naučnoistraživački rad u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa;
23) sprovodi postupak sticanja, održavanja i raspolaganja nepokretnom imovinom u inostranstvu koja je neophodna za rad diplomatsko-konzularnih predstavništava;
24) organizuje, održava i štiti sisteme informatičkih, telekomunikacionih, kurirskih i drugih veza sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima i drugim informacionim sistemima;
25) obavlja poslove bezbednosti Ministarstva, diplomatsko-konzularnih predstavništava i zaposlenih;
26) u saradnji sa drugim nadležnim organima saglasno posebnom zakonu obezbeđuje učešće u međunarodnim misijama;
27) obavlja i druge poslove određene zakonom.

Poslove iz svog delokruga Ministarstvo vrši neposredno i preko diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Ministarstvo spoljnih poslova je prema odredbama Zakona o strancima (čl. 102) odgovorno za izdavanje posebnih ličnih karata za strance koji su članovi diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države ili članovi druge misije koja ima diplomatski status.

Ministarstvo spoljnih poslova je prema odredbama Zakona o putnim ispravama i Uredbe o izdavanju diplomatskih i službenih pasoša ovlašćeno za izdavanje diplomatskih i službenih putnih isprava.