Odeljenje za međunarodnopravne poslove

Odeljenje za međunarodnopravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 1. pripremu i sprovođenje postupka zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora;
 2. elektronsko evidentiranje i čuvanje originalnih primeraka međunarodnih ugovora i prateće dokumentacije;
 3. učešće Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama;
 4. primenu prava međunarodnih organizacija;
 5. druge poslove iz oblasti međunarodnog prava.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za međunarodnopravne poslove:

 1. Grupa za međunarodne pravosudne institucije obavlja poslove koji se odnose na:

  1. saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama: Međunarodni sud pravde, Stalni arbitražni sud, Međunarodni krivični sud, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo, specijalizovani sudovi UN;

   1. zastupanje Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama
  2. druge poslove iz delokruga Grupe;
 2. Grupa za međunarodne ugovore obavlja poslove koji se odnose na međunarodne multilateralne i bilateralne ugovore, kao i druge poslove iz delokruga Grupe;
 3. Grupa za pravo međunarodnih organizacija i opšta pitanja obavlja poslove koji se odnose na;
  1. primenu prava međunarodnih organizacija univerzalnog i regionalnog karaktera;
  2. primenu drugih aktuelnih pitanja međunarodnog prava;
  3. druge poslove iz delokruga Grupe.