Pristup arhivskoj građi

Pristup arhivskoj građi Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije u naučno-istraživačke svrhe

U skladu sa Zakonom i internim propisima Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije arhivska građa Ministarstva (od 1945. godine do danas) postaje dostupna za korišćenje u naučno-istraživačke svrhe posle 30 godina od njenog nastanka.

Odobrenje za korišćenje arhivske građe Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije u naučno-istraživačke svrhe za strane državljane daje ministar, a za državljane Republike Srbije generalni sekretar, na osnovu prethodno upućenog zahteva u pisanoj formi (Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Odeljenje za administrativne i arhivske poslove, Kneza Miloša 24-26, pp1, SRB 11.168 Beograd, pak 112804) ili putem e-pošte. U zahtevu se navodi tema istraživanja, cilj istraživanja (na primer doktorska disertacija, pisanje knjige) i period koji se istražuje, a uz zahtev se prilaže fotokopija pasoša ako se radi o stranim državljanima, odnosno fotokopija lične karte ako se radi o državljanima Republike Srbije. Ukoliko postoji potreba za angažovanjem prevodioca potrebno je da se u zahtevu navede ime i prezime prevodioca, kao i da se priloži fotokopija njegove lične karte ili pasoša. U slučaju da se istraživanje obavlja za potrebe neke ustanove ili institucije potrebna je i njihova preporuka.

Odobrenje za naučno istraživački rad važi za celu kalendarsku godinu, a istraživanje se obavlja u Čitaonici Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, čije je radno vreme od 9 časova i 30 minuta do 13 časova i 30 minuta radnim danima. Čitaonica prekida sa radom dva puta godišnje, i to od 01. do 31. avgusta tekuće godine i od 15. decembra tekuće do 15. januara naredne godine.

U Čitaonici Diplomatskog arhiva dozvoljena je upotreba ličnog računara, a upotreba ličnog fotoaparata za snimanje arhivske građe nije dozvoljena. Na zahtev istraživača Diplomatski arhiv će da sačini fotokopije odabranih originalnih dokumenata iz oblasti teme istraživanja po ceni: za kopiju formata A4 – 15,00 RSD, odnosno za kopiju formata A3 – 30,00 RSD, koje će biti ustupljene istraživaču po završetku naučno-istraživačkog rada. Građa Ministarstva spoljnih poslova do 1918. godine predata je na trajno čuvanje i korišćenje Arhivu Srbije, a od 1918. do 1945. godine Arhivu Jugoslavije. Zainteresovani za korišćenje navedene građe direktno se obraćaju ovim arhivima.