Генерални секретаријат

Генерални секретаријат обавља послове који се односе на:

  • планирање рада Министарства у складу са законом;
  • обезбеђивање усклађености и законитости општих и појединачних аката које доноси министар;
  • усклађеност рада унутрашњих и екстериторијалних организационих јединица;
  • сарадњу са другим државним органима и органима државне управе;
  • заштиту имовинскоправних и других интереса Министарства;
  • обављање стручних материјално-финансијских, информатичких, административно-техничких, радноправних, кадровских, безбедносних и других заједничких послова за потребе Министарства;
  • спровођење послова стручног усавршавања и оспособљавања запослених.

У Генералном секретаријату образују се следеће уже унутрашње јединице: