Одељење за финансијске послове

Одељење за финансијске послове обавља послове који се односе на:

 • израда предлога неопходних буџетских средстава за обављање послова из делокруга Министарства;

 • праћење обима и динамике прилива и утрошка средстава;

 • обављање послова платног промета;

 • ликвидација финансијске документације;

 • благајнички послови са динарским и девизним новчаним средствима и хартијама од вредности;

 • организовање и вођење књиговодственог пословања;

 • састављање периодичних обрачуна и годишњег рачуна; обрачун и исплата бруто зарада, накнада зарада и осталих личних примања и свих новчаних докумената;

 • организовање службених путовања и селидби у иностранство и из иностранства, као и обрачун и исплата трошкова по том основу;

 • планирање, праћење и контрола материјално-финансијског пословања дипломатско-конзуларних представништава (у даљем тексту ДКП).;

 • обезбеђење средстава за рад ДКП, усмеравање и дозначавање истих;

 • располагање са приходима обезбеђеним у раду ДКП у складу са одговарајућим прописима и одлукама;

 • пројектовање, програмирање и одржавање пословног информационог система;

 • друге финансијско-материјалне послове из делокруга Одељења.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за финансијске послове

У Одељењу за финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за извршење буџета - обавља све послове који се односе на ликвидатуру финансијско-материјалне документације.

 2. Одсек за дипломатско-конзуларна представништва и књиговодство - обавља све послове који се односе на финансијско-материјално пословање дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и књиговодство.