Одељење за имовинскоправне и заједничке послове

Одељење за имовинскоправне и заједничке послове обавља послове који се односе на:

 • поступак стицања и одржавања непокретности за смештај дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству, евидентирање и укњижбу непокретности у иностранству;
 • прибављање и коришћење основних и потрошних средстава;
 • помоћ страним дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији у решавању питања смештаја;
 • инвестиционо и техничко одржавање објеката, пословних просторија и уређаја и инсталација у њима;
 • занатске услуге и одржавање чистоће;
 • припрему докумената и учешће у судским споровима и арбитражама које се у иностранству воде у вези с имовином Републике Србије.

У Одељењу за имовинскоправне и заједничке послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за непокретну имовину, грађевинске послове и занатске услуге - обавља послове Одељења за имовинске и заједничке послове који се односе на:
  1. непокретности;
  2. грађевинске послове;
  3. текуће одржавање објеката и просторија Министарства и уређаја у њима,
  4. друге послове из делокруга Одсека.
 2. Одсек за покретну имовину и јавне набавке обавља послове Одељења за имовинске и заједничке послове који се односе на:
  1. покретну имовину (намештај, возила, уметничка дела, канцеларијски и потрошни материјал);
  2. све врсте јавних и осталих набавки;
  3. друге послове из делокруга Одсека.