VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana za nosioce biometrijskih pasoša
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak u Izrael i turistički boravak do devedeset (90) dana nije potrebna viza. Na graničnom prelazu umesto unošenja štambilja u pasoš, izraelski pogranični organi izdaju karton o boravku, koji je potrebno čuvati sve vreme boravka u zemlji i pokazati prilikom izlaska iz Izraela. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti šest meseci od datuma ulaska u zemlju, dok je za regulisanje boravka potrebno da bude šest meseci duži od datuma isticanja vize. Zbog specifične bezbednosne situacije, izraelski organi vrše rigoroznu pograničnu kontrolu pri ulasku i izlasku iz zemlje – detaljno ispitivanje o razlozima boravka, uspostavljenim kontaktima, lokacijama boravka, kao i temeljni pregled prtljaga. Ukoliko u pasošu postoje štambilji koji ukazuju na raniji boravak u islamskim i arapskim državama, to može voditi dodatnom ispitivanju. U pojedinim slučajevima pogranični organi mogu od putnika zahtevati proveru privatnih emejlova i aktivnosti na društvenim mrežama.
Navedene provere se vrše radi sprečavanja zloupotrebe turističkog boravka, odnosno sprečavanja ilegalne imigracije i zapošljavanja „na crno" koja je poslednjih godina u porastu, posebno iz država bivšeg Sovjetskog Saveza, Balkana, uključujući i Srbiju. Tokom 2019. zabeleženi su brojni slučajevi aerodromskog pritvaranja i deportovanja srpskih državljana, zbog sumnje u navedene razloge boravka u Izraelu. Detaljnija informacija o vrstama viza i uslovima boravka - https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/visas.aspx
U skladu sa izraelskim propisima o restriktivnom režimu kretanja, svi strani državljani, pa tako i Republike Srbije, palestinskog porekla prolaze posebnu proceduru odobravanja prolaska kroz teritoriju Izraela. Za ulazak u Izrael, odnosno Zapadnu obalu, oni mogu da koriste isključivo drumski prelaz «Allenby bridge»/«King Hussein Bridge», na granici sa Jordanom. Ulazak preko međunarodnog aerodroma «Ben Gurion» dozvoljen je samo uz prethodno pribavljenu dozvolu Ministarstva odbrane Države Izrael.
Srpski državljani koji pored srpskih poseduju i putne isprave izdate od strane Palestinske uprave, dužni su da na izraelskim graničnim prelazima prezentuju palestinska dokumenta.
Ukoliko postoji bilo kakva dilema u vezi sa navedenim, državljanima Republike Srbije se sugeriše da pre polaska na put kontaktiraju Ambasadu Države Izraelu u Beograd - https://embassies.gov.il/beograd/Pages/default.aspx

SOCIJALNI SPORAZUMI
Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Zbog proglašenja ratnog stanja u Državi Izrael, državljanima Republike Srbije se savetuje da se uzdrže od  putovanja u ovu zemlju.
Državljanima Republike Srbije koji se nalaze u Državi Izrael se savetuje da prate instrukcije nadležnih organa civilne zaštite, koje podrazumevaju boravak u propisnom javnom ili kućnom skloništu tokom raketnog napada, odnosno ostanak kod kuće ili u hotelskom smeštaju dok javna bezbednost ne bude osigurana. Detaljne informacije i instrukcije mogu se pratiti na izraelskom Nacionalnom portalu za hitne situacije – National Emergency Portal.
Srpski državljani zainteresovani za repatrijaciju iz Države Izrael, treba da se jave Ambasadi Republike Srbije u Tel Avivu (http://www.telaviv.mfa.gov.rs; srb.emb.israel@mfa.rs; telefoni +9723 / 604-55-35; +9723 / 604-93-72), radi evidentiranja i davanja informacija o eventualno organizovanom repatrijacionom letu, kao i radi informisanja o drugim alternativnim pravcima evakuacije.

TRANSPORT – Najveći broj putnika koristi Međunarodni aerodrom «Ben Gurion» koji se nalazi blizu Tel Aviva, dok je drugi međunarodni aerodrom na krajnjem jugu zemlje kod Eilata. Postoje i kopneni granični prelazi sa Egiptom i Jordanom, dok je granica sa Libanom i Sirijom, sa kojima Izrael nema diplomatskih odnosa, u potpunosti zatvorena. Postoji nekoliko graničnih punktova sa Palestinom – Zapadnom obalom, dok je ulaz u Pojas Gaze dozvoljen u izuzetnim slučajevima i sa posebnom dozvolom koju daju izraelski organi. Detaljnija informacija o graničnim punktovima i uslovima prelaska - https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/crossing_points.aspx
Izraelski propisi dozvoljavaju upotrebu inostrane dozvole, uključujući i srpske vozačke dozvole, licima koja borave u Izraelu do godinu dana. Konverzija inostrane dozvole u izraelsku, obavezna je za sva lica koja imaju privremeni boravak, duže od godinu dana ili su već u proceduri useljenja u Izrael.

OSTALO – Zvanični jezici u Izraelu su hebrejski i arapski, a u široj upotrebi su engleski i ruski jezik. Tokom Šabata, koji počinje petkom u sumrak i završava se u subotu u sumrak, javne ustanove i većina prodavnica ne radi. U to vreme religiozni Jevreji ne koriste električne uređaje, mobilne telefone, niti automobile, što posebno treba imati u vidu ukoliko se planira poseta krajevima gde to stanovništvo živi.

Kontakti:
Prilikom boravka u Izraelu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Tel Avivu, putem sledećeg kontakt telefona +972 3 604 55 35 i elektronske adrese srbambil@netvision.net.il