VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

U periodu od 31. avgusta do 25. oktobra 2021. godine (osim ukoliko u međuvremenu ne budu bile donete druge mere), lica koja su u prethodnih četrnaest (14) dana boravila/tranzitirala u nekoj od zemalja sa liste D (u kojoj se nalazi i Srbija), u obavezi su da poseduju i na uvid stave sva 3 sledeća dokumenta:
1. popunjen on-line formular za praćenje putnika (digital Passenger Locator Form  - dPLF), u digitalnom ili štampanom obliku;
2. “zeleni” sertifikat COVID-19, koji je izdat nakon završene vakcinacije ili ekvivalentan dokument, izdat od strane inostranih zdravstvenih organa nakon vakcinacije koju odobrava EMA* (Evropska agencija za lekove) - Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson &Johnson;
3. Negativan nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen najviše sedamdeset dva (72) sata pre ulaska u Italiju.
U slučaju neposedovanja dokumenta iz tačke 2, u Italiju je moguće ući uz obavezu da se lice:
· podvrgne samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru (tako što će obavestiti nadležni Dom zdravlja u Italiji kako bi se aktivirao zdravstveni nadzor), na adresi koja je naznačena u digital Passenger Locator Form  - dPLF dokumentu, u periodu od pet (5) dana.
·  uradi dodatni PCR  ili antigenski test, nakon pet (5) dana samoizolacije.

 

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Između Republike Srbije i Republike Italije na snazi je bezvizni režim. Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije, koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u Ambasadi Republike Italije u Beogradu.
Državljani Republike Srbije u Republiku Italiju mogu da uđu ukoliko poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Italije. Po pravilu, osim putne isprave, traže se na uvid i dodatna dokumenta kao što su povratna karta, rezervacija hotela ili pozivno pismo i dokaz o posedovanju dovoljne količine novca za planirani boravak (min. 40-50 evra po danu) na teritoriji Republike Italije.
 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Na snazi je bilateralna Konvencija o socijalnom osiguranju iz 1957. godine, koja srpskim državljanima omogućuje ostvarivanje prava iz penzijskog (sabiranje staža radi ostvarivanja prava na penziju), invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

 

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U Italiji ne postoje posebni zdravstveni rizici i nije potrebna posebna vakcinacija. Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Voda možete bezbedno da se pije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna, međutim, treba izbegavati mesta masovnih okupljanja radi lične bezbednosti. U velikim gradskim centrima i na turističkim destinacijama beleži se porast sitnog kriminala - krađi novčanika i dokumenata. Ne savetuje se ostavljanje dokumenata, vrednih stvari ili prtljaga u parkiranom vozilu.

TRANSPORT – Železnička mreža (sistem brzih pruga) i putna infrastruktura su dobro razvijeni.
Za vreme privremenog boravka/tranzita u Italiji je dozvoljeno upravljanje motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije, uz istovremeno posedovanje međunarodne vozačke dozvole. Lica koja su prijavila boravak u Italiji, srpsku vozačku dozvolu mogu koristiti najduže do 1 godine,
U ovom momentu nije moguća zamena vozačkih dozvola, jer je Sporazum o priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Republike Srbije i Republike Italije prestao da važi 8.4.2018. godine. U toku su pregovori između nadležnih organa R. Srbije i R. Italije o produženju ovog Sporazuma.

Zelena karta nije potrebna.

OSTALO – Valuta je evro. Za unos gotovine od preko 10.000 evra potrebno je imati dokaz o poreklu. Plaćanje je moguće i u kešu i preko platnih kartica.
Brojevi telefona za hitne slučajeve: policija 113 (112), vatrogasna služba 115, služba hitne pomoći 118.
U nekim italijanskim gradovima je kažnjivo bacanje smeća na ulici, sedenje na stepenicama spomenika i konzumacija jela i pića u blizini najznačajnijih kulturnih i drugih javnih zgrada.

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Italiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:
- Ambasadi Republike Srbije u Rimu, Via dei Monti Parioli 20 - 00197 Rim, putem sledećih kontakt telefona: + 39 (06) 3260-9159 i + 39 (06) 3211-950 i elektronske adrese: amb.roma@mfa.rs i konzularno.rim@mfa.rs
- Generalnom konzulatu Republike Srbije u Milanu, Via Pantano 2 - 20122 Milano, putem sledećeg kontakt telefona: +39 (02) 7209-5466 (isključivo za hitne slučajeva van radnog vremena +39 375-673-5763) i elektronske adrese: info@gkrsmi.it
- Generalnom konzulatu Republike Srbije u Trstu, Strada del Friuli 54 – 34136 Trst, putem sledećih kontakt telefona: +39 (040) 410-125 i +39 (040) 410-126 i elektronske adrese: gkrstrst@spin.it