VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu potrebna je viza osim ukoliko je reč o tranzitu na relaciji „država van Šengenskog sporazuma – Austrija - država van Šengenskog sporazuma (npr. Republika Srbija).

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Sva ograničenja ulaska u Austriju u vezi sa COVID – 19 su ukinuta. Dokazi o vakcinaciji ili testiranju više nisu potrebni za ulazak i tranzit.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u R. Austriju je da poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. 
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Gotovina u iznosu od preko 10.000 evra mora se prijaviti prilikom ulaska u Austriju, odnosno izlaska iz Austrije. Ne plaća se carina na ručni prtljag, robu i lekove koji se nose za sopstvenu upotrebu. Sva ostala roba mora se deklarisati. 
Kućni ljubimci se mogu uneti ukoliko imaju propisanu zdravstvenu dokumentaciju, sa upisanim podacima o obavljenim vakcinacijama i potvrdu o vakcinaciji protiv besnila.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI    
Između R. Srbije i R. Austrije postoji Sporazum o socijalnoj sigurnosti, po osnovu kojeg osigurana lica u R. Srbiji za vreme privatnog boravka u Austriji (turistički boravak), imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje. Da bi se ostvarilo pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu potrebno je da se pre polaska na put pribavi dvojezični obrazac, koji izdaje nadležna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).  

 

KORISNE INFORMACIJE:
    
ZDRAVSTVENA SITUACIJA –
Austrija raspolaže sa odličnom mrežom zdravstvenih ustanova, koje obezbeđuju dobru zdravstvenu zaštitu. U slučaju potrebe, obratiti se najbližoj opštoj bolnici. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Austrija se vodi kao jedna od bezbednijih zemalja u Evropi, međutim od terorističkog napada u 2020. godini, austrijske vlasti primenjuju povećane mere bezbednosti. Već nekoliko godina unazad opšta stopa kriminala je u opadanju.

TRANSPORT – Kao značajna turistička destinacija Austrija raspolaže sa 6 međunarodnih aerodroma (Beč, Salcburg, Klagenfurt, Linc, Grac i Insbruk), kao i sa veoma dobrom železničkom mrežom. Cela teritorija Austrije povezana je sa više autoputeva ili tzv. brzih saobraćajnica (autoputevi bez treće zaustavne trake) koji omogućavaju brzo i sigurno putovanje. Za vreme zimskog perioda (od 01.11. tekuće godine do 15.04. naredne godine) obavezna je upotreba zimskih guma na svim točkovima, dok je u nekim planinskim regijama Austrije potrebno posedovati i drugu zimsku opremu (lance i dr).
Za upravljanje motornim vozilom neophodna je vozačka i saobraćajna dozvola. Nosiocima vozačke dozvole R. Srbije nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije. Državljani R. Srbije koji imaju regulisan boravak u R. Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu R. Austrije (u roku od 6 meseci) za sve kategorije upravljanja vozilom, bez polaganja ispita.

Putarina na auto-putevima se plaća, a vinjeta može da se kupi na benzinskim pumpama na ulasku u Austriju ili na ulazu u Mađarsku iz pravca Srbije.
Pre poslaska na put potrebno je proveriti tehničku ispravnost motornih vozila, a posebno teretnih. Kazne su velike, a postoji i mogućnost isključenja iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti vozila. Službenici javne bezbednosti ili nadzora puteva poseduju ovlašćenja kojima određene saobraćajne prekršaje mogu da kazne i naplate kaznu neposredno po zaustavljanju automobila. Tom prilikom, plaćanje uplatnicom nije moguće. To važi za sve vozače, bez obzira da li imaju prebivalište u R. Austriji ili ne. Vozačka dozvola se može oduzeti ako je vozač pod dejstvom alkohola ili opijata, ili vozač nije u mogućnosti da upravlja vozilom zbog telesnog ili duševnog stanja. Višestruko uzastopno korišćenje dugih svetala, a da to nije potrebno iz razloga bezbednosti u saobraćaju, predstavlja prekršaj, za koji je propisana novčana kazna.

OSTALO – Zvanična valuta je evro. U Austriji je moguće korišćenje platnih kartica naših banaka na bankomatima austrijskih banaka, kao i plaćanje putem platnih kartica u većim hotelima i radnjama.
Važni telefoni:
•    Pomoć na putu auto-moto društva: OeAMTC 120 i ARBOe 123
•    Služba za carinska pitanja: +43 1 51433 564053 
•    Pogranična policija na aerodromu Švehat: +43 059133-3293
•    Policija: 133
•    Hitna pomoć: 144
•    Vatrogasci 122

 

Kontakti:    

Prilikom boravka u Austriji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Beču, Konzularno odeljenje, na adresi GumpendorferStrasse 83-85, 1060 Wien, putem sledećeg kontakt telefona: +43 1 544 75 85 i elektronske adrese: consulate.vienna@mfa.rs i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Salcburgu, na adresi SchallmooserHauptstrasse 99, 5020 Salzburg, putem sledećeg kontakt telefona: +43 662 84 52 54 i elektronske adrese: genconsulate.salzburg@mfa.rs