VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu potrebna je viza osim ukoliko je reč o tranzitu na relaciji „država van Šengenskog sporazuma – Austrija - država van Šengenskog sporazuma (npr. Republika Srbija).

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani R. Srbije za ulazak u R. Austriju potrebno je da prilože:
-dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac
Dokaz o vakcinaciji je važeći ako je:
primljena druga doza vakcine, pri čemu od primanja prve doze ne sme da prođe više od 360 dana a između dve doze mora da prođe najmanje 14 dana (odnosno minimum 22 dana za vakcine za koje je predviđena samo jedna doza pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana);
ili ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan molekularnobiološki test na SARS-CoV-2, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od 360 dana;
-lekarsko uverenje o preležanoj bolesti izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19, ili dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od 90 dana.
Za lica koja prilože dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina.
Lica koja nisu vakcinisana, niti su preležala bolest Covid-19 potrebno je da prilikom ulaska prilože negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan antigenski test ne stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (na nemačkom ili engleskom jeziku).
Navedena lica su u obavezi da izvrše on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, a po ulasku u zemlju su u obavezi da stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan PCR ili antigenski test. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance - PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at  
Od obaveze on-lajn registracije i karantina izuzeta su lica:
- koja imaju regulisan boravak u Austriji;
- koja u Austriju putuju radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja;
- radi učešća u školskim aktivnostima;
- koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima. Lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice, a ne mogu da prilože dokaz o vakcinaciji, dokaz o preležanoj bolesti ili negativan PCR ili antigenski test, moraju da urade test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju, o sopstvenom trošku, kao i da izvrše on-lajn registraciju
- iz poslovnih razloga;
- humanitarno osoblje;
- jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja;
- radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima;
Deca do navršene 12. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.
Napominjemo da konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u R. Austriju je da poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. 
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Gotovina u iznosu od preko 10.000 evra mora se prijaviti prilikom ulaska u Austriju, odnosno izlaska iz Austrije. Ne plaća se carina na ručni prtljag, robu i lekove koji se nose za sopstvenu upotrebu. Sva ostala roba mora se deklarisati. 
Kućni ljubimci se mogu uneti ukoliko imaju propisanu zdravstvenu dokumentaciju, sa upisanim podacima o obavljenim vakcinacijama i potvrdu o vakcinaciji protiv besnila.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI    
Između R. Srbije i R. Austrije postoji Sporazum o socijalnoj sigurnosti, po osnovu kojeg osigurana lica u R. Srbiji za vreme privatnog boravka u Austriji (turistički boravak), imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje. Da bi se ostvarilo pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu potrebno je da se pre polaska na put pribavi dvojezični obrazac, koji izdaje nadležna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).  

 

KORISNE INFORMACIJE:
    
ZDRAVSTVENA SITUACIJA –
Austrija raspolaže sa odličnom mrežom zdravstvenih ustanova, koje obezbeđuju dobru zdravstvenu zaštitu. U slučaju potrebe, obratiti se najbližoj opštoj bolnici. Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Austrija se vodi kao jedna od bezbednijih zemalja u Evropi, međutim od terorističkog napada u 2020. godini, austrijske vlasti primenjuju povećane mere bezbednosti. Već nekoliko godina unazad opšta stopa kriminala je u opadanju.

TRANSPORT – Kao značajna turistička destinacija Austrija raspolaže sa 6 međunarodnih aerodroma (Beč, Salcburg, Klagenfurt, Linc, Grac i Insbruk), kao i sa veoma dobrom železničkom mrežom. Cela teritorija Austrije povezana je sa više autoputeva ili tzv. brzih saobraćajnica (autoputevi bez treće zaustavne trake) koji omogućavaju brzo i sigurno putovanje. Za vreme zimskog perioda (od 01.11. tekuće godine do 15.04. naredne godine) obavezna je upotreba zimskih guma na svim točkovima, dok je u nekim planinskim regijama Austrije potrebno posedovati i drugu zimsku opremu (lance i dr).
Za upravljanje motornim vozilom neophodna je vozačka i saobraćajna dozvola. Nosiocima vozačke dozvole R. Srbije nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije. Državljani R. Srbije koji imaju regulisan boravak u R. Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu R. Austrije (u roku od 6 meseci) za sve kategorije upravljanja vozilom, bez polaganja ispita.

Putarina na auto-putevima se plaća, a vinjeta može da se kupi na benzinskim pumpama na ulasku u Austriju ili na ulazu u Mađarsku iz pravca Srbije.
Pre poslaska na put potrebno je proveriti tehničku ispravnost motornih vozila, a posebno teretnih. Kazne su velike, a postoji i mogućnost isključenja iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti vozila. Službenici javne bezbednosti ili nadzora puteva poseduju ovlašćenja kojima određene saobraćajne prekršaje mogu da kazne i naplate kaznu neposredno po zaustavljanju automobila. Tom prilikom, plaćanje uplatnicom nije moguće. To važi za sve vozače, bez obzira da li imaju prebivalište u R. Austriji ili ne. Vozačka dozvola se može oduzeti ako je vozač pod dejstvom alkohola ili opijata, ili vozač nije u mogućnosti da upravlja vozilom zbog telesnog ili duševnog stanja. Višestruko uzastopno korišćenje dugih svetala, a da to nije potrebno iz razloga bezbednosti u saobraćaju, predstavlja prekršaj, za koji je propisana novčana kazna.

OSTALO – Zvanična valuta je evro. U Austriji je moguće korišćenje platnih kartica naših banaka na bankomatima austrijskih banaka, kao i plaćanje putem platnih kartica u većim hotelima i radnjama.
Važni telefoni:
•    Pomoć na putu auto-moto društva: OeAMTC 120 i ARBOe 123
•    Služba za carinska pitanja: +43 1 51433 564053 
•    Pogranična policija na aerodromu Švehat: +43 059133-3293
•    Policija: 133
•    Hitna pomoć: 144
•    Vatrogasci 122

 

Kontakti:    

Prilikom boravka u Austriji za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Beču, Konzularno odeljenje, na adresi GumpendorferStrasse 83-85, 1060 Wien, putem sledećeg kontakt telefona: +43 1 544 75 85 i elektronske adrese: consulate.vienna@mfa.rs i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Salcburgu, na adresi SchallmooserHauptstrasse 99, 5020 Salzburg, putem sledećeg kontakt telefona: +43 662 84 52 54 i elektronske adrese: genconsulate.salzburg@mfa.rs