gototopgototop
utorak, 28. jul 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić učestvovao na sastanku na visokom nivou Komiteta SB UN-a za borbu protiv terorizma i zaustavljanje protoka stranih boraca
+ larger fontnormal font- Smaller font
Dacic -_konferencija_MadridGovor prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na današnjem sastanku na visokom nivou Komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma i zaustavljanje protoka stranih boraca koji se održava u Madridu: 

„Poštovani predsedavajući,
Uvažene ekselencije,
Dame i gospodo,

Čast mi je da učestvujem na današnjem specijalnom sastanku Komiteta za borbu protiv terorizma koji je posvećen jednoj od najznačajnijih i najizazovnijih tema današnjice. Želim da iskoristim priliku i zahvalim se Španiji, kao domaćinu i aktuelnom članu Saveta bezbednosti UN, na pozivu Republici Srbiji za učešće na sastanku, kao i na pažnji koju posvećuje pitanjima bezbednosti, naročito izazovima koje teroristički akti i strani borci svakodnevno postavljaju pred nas.

Srbija je čvrsto opredeljena da odgovori savremenim bezbednosnim izazovima, među kojima, borba protiv terorizma i svih vidova ekstremizma i radikalizma predstavlja naš cilj od prioritetnog značaja. Republika Srbija, kao jedan od 104 kosponzora rezolucije SB 2178, snažno podržava njenu punu implementaciju.

Republika Srbija je svesna da kompleksnost fenomena terorizma, ekstremizma i svake vrste radikalizma zahteva koordinirano delovanje na širem međunarodnom planu i bavljenje svim njihovim aspektima u cilju sveobuhvatnog odgovora.

Uvažene ekselencije,

Republika Srbija se aktivno uključila u aktivnosti na međunarodnom planu čiji je cilj suzbijanje ovih izazova. Više puta smo ponovili spremnost da, u granicama svojih mogućnosti i shodno resursima kojima raspolažemo, pomognemo borbu protiv terorizma.

Aktivno učestvujemo u radu međunarodnih i regionalnih skupova, u razmeni informacija i sprečavanju širenja ideologije terorista. Odgovorno izvršavamo svoje međunarodne obaveze u kontekstu sprovođenja svih rezolucija SB UN na ovom planu, a svoj doprinos dajemo i kao članica Globalne koalicije u borbi protiv tzv. „Islamske države".

Sve zemlje koje su izložene terorističkim pretnjama i koje se bore protiv fenomena stranih terorističkih boraca, posledično su suočene sa posebnim, odnosno specifičnim izazovima. U tom smislu, Republika Srbija nije izuzetak, jer se i sama suočava sa većinom danas pomenutih izazova.

Republika Srbija se nalazi u specifičnom okruženju, u kojem postoje jaki centri preko kojih se afirmiše agresivna ideologija "Islamske države", uključujući vrbovanje i slanje stranih terorističkih boraca na krizna žarišta. Poseban izazov je teritorija autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, na kojoj je fenomen stranih terorističkih boraca izražen u velikoj meri.

Kao što sam već istakao, u pronalaženju rešenja za postojeće izazove, Republika Srbija se oslanja na sopstvene napore, ali u velikoj meri i na međunarodnu, naročito regionalnu saradnju.

Dame i gospodo,

Kako bi ojačali svoje kapacitete za sprečavanje tokova stranih terorističkih boraca i aktivnije doprineli ovoj zajedničkoj borbi, vodeći računa i o obavezama u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, preduzeli smo brojne mere na strateško-političkom, normativnom, institucionalnom i operativnom planu.

Postignuti su važni kvalitativni pomaci kroz usvajanje nekoliko nacionalnih strateško-doktrinarnih dokumenata, poput strategija i procena rizika, čime su definisani osnovni pravci politike Srbije u prevenciji i suprotstavljanju terorizmu. Učinjeni su koraci na usklađivanju domaćeg materijalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, između ostalog, kroz noveliranje Krivičnog zakonika i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Ojačani su, takođe, institucionalni kapaciteti u borbi protiv terorizma. Preduzimaju se pojačane mere na operativnom planu, koje, između ostalog, imaju za cilj podizanje bezbednosti spoljnih granica i otežavanje ulaska stranih terorističkih boraca ili njihov tranzit preko Srbije, praćenje i onemogućavanje putovanja u konfliktna područja, kao i stvaranje uslova za uspostavljanje baza podataka radi onemogućavanja kretanja i efikasnijeg nadzora.

Ekselencije,

Kao što znate Srbija predsedava OEBS-u u 2015. godini i dozvolite mi da vam se danas obratim i u tom svojstvu.

U decembru 2014. godine, za vreme švajcarskog predsedavanja, Ministarski savet OEBS-a je usvojio Deklaraciju o ulozi OEBS-a u borbi protiv fenomena stranih terorističkih boraca u kontekstu implementacije rezolucija SB UN 2170 (2014) i 2178 (2014). Kao deo našeg zajedničkog plana rada sa Švajcarskom, srpsko predsedavanje je stavilo značajan akcenat na implementaciju ove Deklaracije.

U tom smislu, organizovali smo Konferenciju OEBS-a na ekspertskom nivou na temu „Borba protiv podsticanja i regrutovanja stranih terorističkih boraca", koja je održana 30. juna i 1. jula u Beču sa ciljem davanja doprinosa razgovorima na visokom nivou o borbi protiv nasilnog ekstremizma, koji će se održati za vreme GS UN u septembru 2015.

Za vreme Konferencije, srpsko predsedavanje je, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom OEBS-a, lansiralo informativnu kampanju koja ističe sveobuhvatni pristup OEBS-a sprečavanju terorizma stavljajući sve aktivnosti Organizacije pod zajednički slogan: „OEBS ujedinjen u borbi protiv nasilnog ekstremizma".

U skladu sa diskusijama koje su vođene na konferenciji, predsedavanje je izdalo Percepcioni dokument o rezultatima i preporukama koji je dostavljen svim delegacijama OEBS-a i učesnicima Konferencije. Ove preporuke pružaju dobru osnovu za usvajanje Dokumenta Ministarskog saveta OEBS o borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koji će doprineti diskusiji na visokom nivou o borbi protiv nasilnog ekstremizma, koja će se održati na marginama GS UN u septembru 2015. godine i usvajanju Akcionog plana UN-a o sprečavanju nasilnog ekstremizma.

U vezi sa aktuelnim debatama na globalnom nivou na temu borbe protiv nasilnog ekstremizma i ishoda Konferencije, još četiri dodatne aktivnosti od posebnog interesa će biti organizovane u predstojećem periodu:

• Pre svega, u septembru, u Beogradu će biti održan skup na temu mladih i radikalizacije u organizaciji srpskog predsedavanja;
• 7-8. oktobra, u Bukureštu će biti organizovana ekspertska radionica na temu „Sloboda medija i odgovornosti u kontekstu borbe protiv terorizma", u saradnji sa predstavnicom OEBS-a za slobodu medija;
• OEBS takođe organizuje i obuku na temu podizanja svesti na osnovu OEBS-ovih uputstava za „Sprečavanje terorizma i borbu protiv VERLT: Pristup koji se tiče komunalne policije";
• i na kraju OEBS će pokrenuti program obuke pod nazivom „Lideri protiv netolerancije i nasilnog ekstremizma", kako bi podstakao lidere civilnog društva, uključujući i omladinu, žene i verske ličnosti, da progovore, da mobilišu druge i pokrenu inicijative protiv netolerancije i nasilnog ekstremizma.
Snažno podstičemo sve države da daju podršku srpskom predsedavanju i OEBS-u u njihovim nastojanjima.

Dame i gospodo,

Današnji sastanak treba da iskoristimo za razgovore i usaglašavanje budućih smernica za formulisanje strategije i tehnika koje će biti stavljene na raspolaganje državama. To bi trebalo da bude podrška naporima država da se suoče sa fenomenom stranih boraca i spreče njihovo organizovanje, jačanje i regrutovanje.

Želeo bih da iskoristim priliku i naglasim da će Srbiji biti izuzetna čast da ponovo bude domaćin predstavnicima Komiteta za borbu protiv terorizma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Uvereni smo da će to biti odlična prilika da se zajednički analiziraju mere koje je Republika Srbija preduzela u cilju jačanja svojih kapaciteta za sprečavanje tokova stranih terorističkih boraca. Pomenuo bih ovom prilikom i da je Republika Srbija nedavno podnela objedinjeni izveštaj o kapacitetima za sprovođenje rezolucija SB UN 1373 i 1624, u kome je detaljnije razrađeno šta sve preduzimamo u cilju suzbijanja pretnji i izazova skopčanih sa tokovima stranih terorističkih boraca.

Republika Srbija je spremna da u koordinaciji sa našim partnerima širom sveta doprinese suzbijanju teorističkih pretnji i fenomenu stranih terorističkih boraca na nacionalnom, regionalnom, evropskom i globalnom planu. Ostajemo čvrsto opredeljeni za borbu protiv terorizma i fenomena stranih terorističkih boraca, i na tom planu posebnu pažnju pridajemo institucijama iz sistema Ujedinjenih nacija kao neospornog lidera u svetskim okvirima i na ovom planu.

Hvala."